Bild ArtNr Bezeichnung Bestellen
111100 Kulturkolben, 100 ml
Hals, fr Metallsteckkappen, 38 mm
16.70
111101 Kulturkolben, 1.000 ml
Hals, fr Metallsteckkappen, 38 mm
23.99
111102 Kulturkolben, 2.000 ml
Hals, fr Metallsteckkappen, 38 mm
30.68
111103 Kulturkolben, 3.000 ml
Hals, fr Metallsteckkappen, 38 mm
54.90
111105 Kulturkolben, 5.000 ml
Hals, fr Metallsteckkappen, 38 mm
91.45
111250 Kulturkolben, 250 ml
Hals, fr Metallsteckkappen, 38 mm
18.49
111300 Kulturkolben, 300 ml
Hals, fr Metallsteckkappen, 38 mm
9.14
111500 Kulturkolben, 500 ml
Hals, fr Metallsteckkappen, 38 mm
11.49
137462 Kulturkolben nach Fernbach
1.800 ml, Hals passend fr AL Steckkappen, 38 mm
69.49